به فروشگاه نارستان خوش آمدید

01. درباره فروشگاه

روزهایی وجود داشت که افراد کمی از داشتن یک کامپیوتر شخصی برخوردار بودند، شاید باورکردنی نباشد ولی روزی برای خودش امتیازی محسوب می‌شد، ما از همان روزها فعالیت می‌کردیم و قطعات کامپیوتر و شبکه را در فروشگاهمان عرضه می‌کردیم، کار ما هم با فراگیر شدن تکنولوژی رشد پیدا کرد و بر آن شد که پایه ی فروشگاه اینترنتی نارستان  از سال 1387 گذاشته شود .