به فروشگاه نارستان خوش آمدید

01. درباره فروشگاه

روزهایی وجود داشت که افراد کمی از داشتن یک کامپیوتر شخصی برخوردار بودند، شاید باورکردنی نباشد ولی روزی برای خودش امتیازی محسوب می‌شد، ما از همان روزها فعالیت می‌کردیم و قطعات کامپیوتر و شبکه را در فروشگاهمان عرضه می‌کردیم، کار ما هم با فراگیر شدن تکنولوژی رشد پیدا کرد و بر آن شد که پایه ی فروشگاه اینترنتی نارستان  از سال 1387 گذاشته شود .

خانم محمدزاده

به قلم آتنا محمدزاده -CMO

نگار جمشیدی

کارشناس فروش
خانم محمدزاده

آتنا محمدزاده

کارشناس دیجیتال‌مارکتیگ
مهدی خورشیدی

مهدی خورشیدی

مدیر فنی
محمد عروجی

محمدرضا عروجی

کارشناس شبکه و تجهیزات​

عرفان عسگری

مسئول ارسال
محمد باطنی

محمد باطنی

مدیر انبار