نحوه پیدا کردن سریعترین DNS و بهینه سازی سرعت اینترنت

نحوه پیدا کردن سریعترین DNS و بهینه سازی سرعت اینترنت

Google Public DNS توسط خود گوگل مهندسی شده تا امنیت بهتر و عملکرد سریعتر را ارائه دهد. با این حال به دلیل متغییرهای پیچیده درگیر شده، هیچ یک از گزینه های منفرد نمی توانند برای تمام اوقات مناسب باشند.